Adatvédelem

Pampalini Alapítvány

Adatvédelemi szabályzata

A Pampalini Alapítvány,
mint Adatkezelő több szolgáltatása tekintetében kezel adatokat a szolgáltatások üzemeltetéséhez
illetve a
http://pampalinibolcsode.hu/ honlap alatt elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal)
kapcsolódó szolgáltatások miatt.

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével, valamint a Weboldalra látogató felhasználók
(a továbbiakban: Érintettek) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban:
Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a
szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Jelen szabályzat értelmezése tekintetében az Érintett: bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy,
akinek adatait a Pampalini Alapítvány kezeli.

1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve:
Székhelye:
Adószáma:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Pampalini Alapítvány
1016 Budapest, Zsolt u. 6/B. IV.em.1.
189440077-1-41
pampalini.info@gmail.com
06 20 986 9921

Az Adatkezelő vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok,
technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az megfeleljen az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezéseinek.

2. A kezelt személyes adatok köre

Beiratkozás

A bejelentkezés elektronikus adatlapon történik. Kitöltése során az Érintett szülők alábbi adatai
kerülnek rögzítésre: név (vezetéknév, keresztnév, születési név, születési idő, hely, cím,
munkahely), telefonszám, e-mail cím, számlázási cím. továbbá az Érintett gyermek alábbi adatai
kerülnek rögzítésre: név (vezetéknév, keresztnév, születési idő, hely, gyermekorvos adatai,
védőnő adatai, TAJ szám, Oltási könyv, Lakcímkártya)

Jogi személy esetén: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, telefonszám, email cím.

A Pampalini Alapítvány a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott
adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó Érintett felel.

Az Pampalini Alapítvány az Érintett rögzített adatait zártan tárolja és azokat kizárólag a
szolgáltatás nyújtása érdekében, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti módon és ideig kezeli.

3. Az adatkezelés jogalapja

A Beiratkozás vagy bejelentkezés során Érintett hozzájárul, hogy Adatkezelő a személyes adatait
a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen
tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása és a Weboldalon keresztül igénybe vett
szolgáltatás teljesítése, az ahhoz szükséges kapcsolatfelvétel, a regisztrált felhasználó és a
Szolgáltatást nyújtó között megkötésre került szerződésből eredő jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvényben foglaltak szerint a Pampalini Alapítvány az Érintettekkel Megállapodást
köt, melyben Érintett nyilatkozhat arról, hogy mihez járul hozzá és mihez nem. Az Érintett
hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, visszavonható.

5. A személyes adatok megismerése, adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Pampalini Alapítvány a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem
használhatja. A 4. pont szerint meghatározott cél érdekében kizárólag a Pampalini
Alapítvány
mindenkori alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg az Érintett személyes
adatait, azokat harmadik személynek – a jelen pontban foglalt kivétellel – nem adhatják tovább.
A szolgáltatások nyújtása, az Érintettel történő elszámolás körében a Pampalini
Alapítvány
adatfeldolgozót (pl. könyvelő, bérszámfejtő) vehet igénybe.

6. Az adatkezelés időtartama

A Pampalini Alapítvány a személyes adatokat az alapszolgáltatás esetén jogszabályi
kötelezettségének megfelelően, egyéb szolgáltatás igénybevétele esetén az adatkezelés céljának
fennállása alatt, addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja
vissza személyes adatai kezeléséhez.

7. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a felhasználó előzetes
hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának megvalósítása
érdekében szükséges mértékben adhatja át. Semmilyen módon nem adhatja tovább azon esetek
kivételével, amikor az adatok továbbítására jogszabályi előírásnál fogva köteles.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,
amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintettet.

8. A Pampalini Alapítvány általi adatkezelés és adatbiztonság alapelvei

A Pampalini Alapítvány számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a
székhelyén található szervertermében és a telephelyein található meg.

A Pampalini Alapítvány informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és
üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak
számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen. A műszaki, informatikai,
szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának
megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjéről. Az
informatikai rendszer és hálózat egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés,
szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és
a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

A Pampalini Alapítvány tájékoztatja az Érintetteteket, hogy az interneten továbbított
elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan
hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására,
vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő
megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy
minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson.

A Pampalini Alapítvány megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok
véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
Az adatok biztonságát Adatkezelő a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. Adatkezelő
kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező
adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz
közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett
intézkedésekről.

9. Az Érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
  adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
  (Rendelet 13-14. cikk)
 2. Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
  jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó
  információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
 3. A helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
  célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
  kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
 4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
  vagy elfedve kezelje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra,
  hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje vagy
  elfedje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)
  Adatkezelő alapszolgáltatásának igénybevétele esetén a jogi kötelezettség szabályozza az
  adatkezelést.
 5. Adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a
  rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 8. cikk)
 6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
  korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
  adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
  lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
  Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)
 7. Az adathordozhatósághoz való jog
  A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
  Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
  géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
  másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek
  a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)
 8. A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
  személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés
  közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
  végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő
  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
  joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)
 10. Korlátozások
  Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
  intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
  cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).
 11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
  személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)
 12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz
  való jog)
  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi
  és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), ha az
  érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
  (Rendelet 77. cikk)
 13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
  hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság
  nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet
  a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet
  78. cikk)
 14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
  jogorvoslathoz való jog
  Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
  adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
  szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk).

10. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a
Pampalini Alapítvány vezetőjének feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a
hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben az
Adatkezelő ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst
észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az elnököt.

Az adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő központi e-mail címén, amelyen a
munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő ügyvezetője– az adatok biztonságáért
felelő dolgozó bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani
kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg
kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során jogosulatlanul megismert adatok körét, számát,
 4. az incidenssel érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be
kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó
bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk
helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. Az adatvédelmi jogszabályokban
meghatározott feltételek esetén értesíteni kell a Felügyeleti Hatóságot.

Az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, ha az az azzal érintett természetes személyek
adatjogaira illetve adatszabadságára nézve magas kockázattal jár az Adatkezelő tájékoztatja az
érintetteket. A tájékoztatásnak ebben az esetben is világosnak, egyértelműnek és közérthetőnek
kell lennie.

Az Adatkezelő mellőzheti az érintettek tájékoztatását, ha:

 • megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel lehetetlenné tette az adatvédelmi
  incidenssel érintett adatok illetéktelen személyek számára való megismerhetőségét,
 • az adatvédelmi incidens bekövetkezése után olyan intézkedéseket tett, amelyek
  biztosítják, hogy az érintettek jogaival és szabadságaival kapcsolatos magas kockázat
  nem valósul meg,
 • a tájékoztatás csak aránytalan erőfeszítések révén lenne megoldható, ebben az esetben olyan intézkedést kell tenni, ami biztosítja az érintettek hatékony tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartását az erre kijelölt személy elektronikus formában vezeti.
A nyilvántartás – a Munkavállaló, Tag nevének kivételével – nem a konkrét személyes adatokat,
hanem a személyes adatok körét tartalmazza.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. az érintett személyes adatok körét,
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

11. Jogorvoslati lehetőségek

A Pampalini Alapítvány , mint adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló
kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban (ideértve az e-mailt is, ha a kérelem emailen érkezett) tájékoztatja az érintettet.

Ha a Pampalini Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat
be a felügyeleti hatóságnál (NAIH), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Pampalini Alapítvány a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes
jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja.
Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, a Pampalini Alapítvány figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Pampalini
  Alapítványt terheli.

A Pampalini Alapítvány a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól
szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen annak ismétlődő jellege miatt –
túlzó, az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult arra,
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az egyéb közigazgatási vagy nem
bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja az érintetett a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az érintett hatékony
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem
megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi
helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Az érintett a Pampalini Alapítvány. adatkezelési gyakorlatára vonatkozó esetleges
panaszával
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1)
391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu),
vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per
- az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is
megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal (Hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

12. Cookie-k

Amikor a látogató (nem Érintett) meglátogatja a Weboldalt, az Adatkezelő nem gyűjt be
semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Az Adatkezelő
feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse,
javíthassa. Ennek során az Adatkezelő beépített úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyűjtik
a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A "cookie"-k
önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A "cookie" egy olyan fájl,
amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze
tárolja. A "cookie"-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy
állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy
elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem. A cookie-fogadását a látogató – böngészője beállításai
alapján – letilthatja.

13. Gyermekek védelme

A Pampalini Alapítvány Szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok és információk
rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy cselekvőképessége az érintett adatok és
információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben az Érintett
az adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag
„cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra
ezzel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult, az Érintett köteles a
jogszabályban megnevezett harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését
az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni.

A jognyilatkozatok érvényességének, így a kiskorúak adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás
érvényességének szabályozását a Ptk. és a Rendelet tartalmazza. A Ptk. 2:13.§ és 2:14.§ (1)
bekezdése értelmében “cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte
be. A 14 éven aluli kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője járhat el.”
A Ptk. 2:11.§ és 2:12. § (1) bekezdése szerint “Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a
tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes
kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges.” A személyes adat hozzájáruláson alapuló kezelése
körében a Rendelet szerint “a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha
a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek
személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.”

Amennyiben a Pampalini Alapítvány észleli, hogy Szolgáltatásait nyilvánvalóan
„cselekvőképtelennek” minősülő személy, így különösen szülői illetve gondviselői engedély
nélkül eljáró 16. életévét be nem töltött gyermek kívánja igénybe venni, minden ésszerű
erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi információt, amely a gyermek
által került a birtokába, és biztosítja, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra,
sem általa történő felhasználásra.

Kérjük az Érintetteket, közöljék a Pampalini Alapítvány haladéktalanul, ha azt tapasztalják,
hogy részünkre gyermek bocsátott rendelkezésre önmagáról személyes adatot, információt a
szülője vagy gondviselője engedélye nélkül. Szülők és gondviselők számára javasoljuk, hogy
tanítsák meg gyermekeiknek (különösen az internet használata során) személyes adataik
biztonságos és felelős kezelését.


August 2011   by Pampalini
 
 
Honlapkészítés, tárhely, domain, banner, webdesign, grafika